نگارستان هنر

آموزشگاه خوشنویسی

مدیریت: محمدرضا مومنی

آدرس: کرمان، خیابان شریعتی، روبروی خیابان عباس صباحی، ساختمان کیف همسفر