خانه مسین

مدیریت: مرجان جعفر زاده

اموزش درزمینه های هنری زیرنظراساتید مجرب در رشته های:

  1. قلمزنی
  2. گلیم
  3. پته
  4. تابلومس تزیینی
  5. نقاشی برجسته
  6. طراحی نقاشی در تمامی سطوح
  7. سرمه دوزی

آدرس: کرمان، بلوار جهاد، کوچه شماره 60، شمالی 1، پلاک 13

شماره تماس: 3329085