صحنه تاج بخشی به اردشیر و شاپور بابکان

استاد قاسم کرمانی بافنده معروف کرمان این تابلوی تاریخی را که نمایشی از صحنه تاج بخشی به اردشیر و شاپور بابکان است در متجاوز از یکصد سال قبل پدید آورده است. ابعاد این فرش 2/56*2/5 متر می باشد و در( موزه فرش ایران) نگهداری می شود.