بشقاب سفال مینایی با نقش صحنه نبرد

بر روی این ظرف سفال مینایی که در اوایل سده هفتم هجری در ایران ساخته شده است، صحنه نبردی عظیم تصویر شده که سپاهی مرکب از سوارگان و پیادگان و پیلان بر قلعه ای حمله ور شده اند.این تصویر با جزئیات دقیق آن  یادآور صحنه های نبرد در نگارگری سده های بعد ایران است. در این تصویر بسیاری از اشخاص کاملا زنده و با روح و با حرکت نمایانده شده اند. این اثر در گالری هنری فریر در واشنگتن نگهداری می شود.