قالی درخت طوبی

این قالی با ابعاد 286*185 سانتيمتر با طرح محرابی درختی در کرمان بافته شده است.متن قالی دارای درختی است كه سمبل درخت طوبی در بهشت است و ميوه های متنوع و گل های متعددی از شاخه های آن آويزان است. در قسمت پايين متن بر تنه درخت اژدهايی نقش شده و در بالاتر آن پرنده ای با آرامش در حال تغذيه جوجه های خود است كه بيانگر آرامش و امنيت در بهشت است و در كنار اين درخت چهار درخت ديگر شبيه كاج ديده می شود كه نماد سرسبزی و جاودانگی ابدی می باشد.