بشقاب سرامیکی با تصویر مراسم عروسی

این بشقاب بزرگ نمونه خوبی از سفال زرین فام کاشان در اواخر قرن دوازدهم به بعد است که در آن یک مراسم عروسی تصویر شده است. در اینجا چهره چهل و چهار نفر در اطراف زنی که در مرکز و در داخل یک چادر نشسته است ( احتمالا عروس) دیده می شود. این بشقاب در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.