پارچه ابریشمی با چشم اندازی از یک باغ ایرانی

این قطعه پارچه دوره صفویه به دلیل فرم مخروطی آن احتمالا قطعه ای از از یک لباس بوده است.می توان گفت تاثیر نقاشی و نگارگری در طراحی پارچه های عهد صفوی موثر بوده است. نحوه ترکیب بندی تصویر شبیه به نقاشی های نسخه های خطی تولید شده در زمان سلطنت شاه طهماسب است. این اثر در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع