قالیچه ابریشم ایرانی در موزه فیلادلفیا

این قالیچه ابریشمین به دوران حکومت قاجار تعلق دارد. زمینه روشن آن با طرح های گل و بته تزئین شده است و امروزه در موزه هنرهای زیبا فیلادلفیا نگهداری می شود.

مرجع