آموزشگاه نرجس خاتون

مدیریت آموزشگاه: نسرین زارع

رشته های آموزشی: دوخت های سنتی

آدرس آموزشگاه : خیابان شریعتی، قدمگاه، روبروی سازمان انتقال خون، طبقه فوقانی خرازی فاطیما

تلفن: 2720984