سوارکار عصر صفوی

این نگاره عصر صفوی، با گواش و آب طلا نگاشته شده است. لباس های آراسته و زین طلا دوزی شده سوار حاکی از آن است که وی یک اشراف زاده بوده است. این اثر در موزه آرمیتاژ نگهداری می شود.

مرجع