کارگاه قالی تیموناکی

این کارگاه قالی متعلق به به جان تیموناکی، یکی از تجار خارجی مقیم کرمان بود.