قالی دویست ساله خمسه در موزه سلطنتی سوئد

جنس این قالی زیبا از پشم است و زمینه آن با بته ها و گل های رنگارنگ و منظمی پوشیده شده است. این اثر در موزه سلطنتی سوئد نگهداری می شود.

مرجع