مرتضی مهدوی

وی فرزند عبدالکریم مهدوی، طراح و نقاش قالی کرمان است و به همین دلیل از سن 15 سالگی در نقاش خانه پدر شروع به کار کرد. از سن 21 سالگی با ژرژ انگلیسی همکاری داشته و سپس با فردی به نام تیمو به کار طراحی فرش مشغول شد.مرتضی مهدوی تا سال 1350 به طور تمام وقت به کار طراحی مشغول بود و شاگردانی را نیز تعلیم داده است. وی در سال 1350 به دلیل سکته قلبی و لرزش دست، کار طراحی و نقاشی فرش را کنار گذاشت.

 

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه