یک نمونه تعویذ دوره غزنوی

این گردن آویز نقره متعلق به دوره غزنویان می باشد . ردیفی از عبارات اسلامی بر حاشیه اثر حکاکی شده است. این اثر در موزه هنر لس آنجلس نگهداری می شود.

مرجع