برگی از یک نسخه خطی نفیس ایرانی با پیشینه ای نزدیک به چهارصد سال

این نگاره زرین، به جا مانده از عصر صفوی با آبرنگ و آب طلا ترسیم شده است و صحنه نبرد سواران زره پوش ایرانی با شمشیر و کمان را به تصویر می کشد. این اثر در موزه هنر هاروارد نگهداری می شود.

مرجع