اسکندر و شکار آهو

صفحه ای از نسخه خطی اسکندرنامه نظامی، مکتب نگارگری شیراز

قدمت: دوره صفویه

محل نگهداری: موزه هنرهای زیبا فیلادلفیا

مرجع