محرابی، هزارگل

این قالیچه با طرح محرابی - هزار گل را حدود 120 سال قبل استاد حسین کرمانی بافته است و به لحاظ رنگ آمیزی و رنگرزی، سندی است که آغاز اوج گیری دوباره فرش کرمان را در 120 سال پیش نشان می دهد.هماهنگی طرح متن و حاشیه به این فرش هویتی خاص بخشیده است. ابعاد این فرش 1/30*1/92 سانتیمتر است و در موزه فرش ایران نگهداری می شود.

برگرفته از کتاب بهارستان