عبدالحسین میسرجانی

تولد: 1309 - کرمان

عبدالحسین میسرجانی مانند دیگر افراد خانواده میسرجانی از کودکی به کار طراحی و نقاشی قالی پرداخته و پس از آموختن مسائل اولیه قالی نزد پدر، در کارگاه هنری طراحی قالی محمد علی دانشمند شروع به فعالیت نمود و پس از مدتی به کارگاه طراحی فرش حسن ثمرخی نقل مکان کرده و در آنجا به کار پرداخته است و در آخر در نقاشخانه تجارتخانه فرش ارجمند کرمانی مشغول به کار شده است. عبدالحسین میسرجانی در سال 1355 در زمینه ترمیم نقشه های اصیل فرش کرمان در موزه صنعتی با محمود صنعتی همکاری داشته است.

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه