قالی کرمان با طرح گلدانی

بافت: کرمان

طرح: افشان

ابعاد: 354*310 سانتیمتر

قدمت: قرن 11 ش

از این طرح به ترتیب در دو حوزه ی کرمان و جوشقان و به مقدار کمتر در تبریز، نمونه های نسبتا قابل توجهی باقی مانده است که از نظر قدمت، عمدتا به اواخر صفویه تا اواسط قاجار تعلق دارند. فرش هایی با این طرح در ادبیات فرش شناسی به نام «نقش گلدانی» شهرت یافته اند.  گلدان هایی که در متن این گروه از نقشه ها دیده می شوند، به اشکال و فرم های مختلف در سایر نقشه های فرش ایران نیز دیده شده اند. این فرش بارها رفو شده است که بزرگترین بخش مرمت شده ی آن، با تغییر رنگ در کادری مستطیل در بالای فرش دیده می شود.این فرش سه ردیف حاشیه دارد که از نظر رنگ، در مطابقت و هماهنگی کامل با متن فرش هستندو هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود.

منبع: گنجینه ی ملی فرش ایران