رای زدن زال با موبدان

در این نگاره زال که شیفته رودابه، نوه زیباروی ضحاک شده بود در مورد چگونگی جلب موافقت پدرش به این ازدواج با موبدان به مشورت نشسته است. این مینیاتور برگی از شاهنامه شاه طهماسبی است و حاصل همکاری سلطان محمد نقاش و دستیار اوست .این اثر در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

منبع