شیخ صنعان و دختر ترسا

قدمت: 1600 میلادی

مکتب نگارگری اصفهان

این نگاره دوره صفویه صفحه ای از داستان معروف شیخ صنعان یکی از داستان های عرفانی زیباست که شیخ فریدالدین عطار این داستان را به زیبایی تمام در کتاب منطق الطیر به نظم کشیده است. متن روی این برگه، لحظه ای که در آن شیخ اعتقاد به اسلام را از دست می دهد و نصیحت های شاگردان خود را نادیده می گیرد نشان می دهد و خوشنویس آن سلطان علی مشهدی است.تصویر شامل چند ویژگی دوره تیموری است. یکی سبک کتیبه موجود در ساختمان و حصار قرمز رنگ اطراف باغ، با اینحال سبک کلی ساختمان و لباس ها به نوعی متعلق به دوره صفویه است. این اثر در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع