اعضای اتاق بازرگانی کرمان در سال 1322

نشسته از چپ: مرحوم میرزا مصطفی کمال، مرحوم ابولقاسم هرندی، مرحوم احمد یزدانپناه (دیلمقانی)، مرحوم محمد ارجمند، مرحوم آگاه