مجسمه برنزی دوره سلجوقی

این مجسمه برنزی با طراحی ظریف و پیچیده مربوط به دوره سلجوقی است.در  بالای این اثر یک پرنده شاید افسانه ای با نوک بلند و ضخیم و گوشی در بالی سرش بر روی یک صفحه ستاره ای شکل که بر روی پایه ای مخروطی شکل و توخالی قرار گرفته است و با طرحی از طناب های درهم پیچیده( از تزئینات دوره سلجوقی) تزئین شده است. این اثر در" گالری دیوید ارن" نگهداری می شود.

مرجع