مرد جوان و شاهین

این نقاشی صفوی، مرد جوانی را در حالیکه زانو زده و یک شاهین بر روی دستش نشسته است را به تصویر می کشد. این اثر در موزه هنر والترز نگهداری می شود.

مرجع