عکسی تاریخی از احمدخان شاهرخی، یکی از طراحان برجسته فرش کرمان و فرزندانش حسن خان و حسین خان شاهرخی

عکسی تاریخی از احمدخان شاهرخی، یکی از طراحان برجسته فرش کرمان و فرزندانش حسن خان و حسین خان شاهرخی

 
ایستاده از راست: عبدالحسین میرحسینی، محمد سام، میرزا محمود انصاری، فتحعلی خان میرحسینی
تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه