جمعی از پرسنل و خدمات اداری کمپانی O.C.M در کرمان

شرکت قالی شرق O.C.M به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید کننده قالی در ایران، از ابتدای سال های 1300ه.ش. نقش مهمی در تشکل و اجتماع طراحان بزرگ فرش کرمان بر عهده داشته است. تا به آنجا که می توان واحد طراحی این شرکت را به عنوان بزر گترین مرکز تحولات و نوآوری های فرش کرمان در صد سال گذشته قلمداد نمود. شرکت قالی شرق به دنبال توسعه و گسترش شرکت بیکرز توسط سیسیل ادواردز تأسیس شد. پس از درگذشت چارلز ادواردز در سال 1895 میلادی، سیسیل ادواردز به جهت علاقه و لزوم پیگیری فعالیتش رکت بیکرز، زمینه ادامه فعالیت این شرکت را به نحوی مهیا نمود که پس از ورود وی به ایران در سال 1290 هـ.ش. در اندک زمانی دامنه فعالیت آن شرکت را با تأسیس سه شعبه اصلی در شهرهای کرمان، اراک و همدان به حداکثر ممکن افزایش داد. و شرکت بیکرز با تغییر نام خود به تولیدکنندگان قالی شرق، رسماً فعالیت فرشبافی خود را در این سه شهر آغاز و دنبال نمود.

ژان تیمویاناکی ابتدا به عنوان معاونت شرکت در کرمان فعالیت داشت. اولین مدیر شرکت قالی شرق در کرمان با نام جونی دیس قریب به دو سال مدیریت شعبه را بر عهده داشت و پس از ترک ایران، ژان تیمویاناکی به عنوان تنها نماینده شرکت قالی شرق در کرمان و شعب جوپار و ماهان انتخاب شد و تا مدتی نزدیک به سی سال ادامه یافت.

در ابتدای تأسیس این کمپانی هاشم خان شاهرخی به استخدام این شرکت، و بعدها به ریاست شعب کمپانی قالی شرق در ماهان و جوپار منصوب شد و بعد از وی احمدخان شاهرخی و باقرخان و دو پسران احمدخان به نام های حسن خان و حسین خان در این کمپانی استخدام شدند.

تهیه و تدوین: لادن افضلی