کاسه قلم زنی شده با غزلی از حافظ

این کاسه کوچک قلمزنی شده متعلق به دوره صفویه است. در لبه ظرف غزلی از حافظ به خط نستعلیق حکاکی شده است.

     آن کس که به دست جام دارد       سلطانی جم مدام دارد

          آبی که خضر حیات از او یافت    در میکده جو که جام دارد

         سررشته جان به جام بگذار       کاین رشته از او نظام دارد

     ما و می و زاهدان و تقوا       تا یار سر کدام دارد

      بیرون ز لب تو ساقیا نیست     در دور کسی که کام دارد

          نرگس همه شیوه های مستی     از چشم خوشت به وام دارد

       ذکر زلف و رخ تو دلم را       وردیست که صبح و شام دارد

                                                                                       بر سینه ریش دردمندان         لعلت نمکی تمام دارد

                                                                                                در چاه ذقن چو حافظ ای جان    حسن تو دو صد غلام دارد

 

منبع: موزه اسمیتسونیان