قالیچه تصویری احمدشاه قاجار

این قالیچه با تصویر احمد شاه قاجار در راور کرمان بافته شده است. در بین قالیچه های تصویری که از پادشاهان بافته شده، تصویر هیچ پادشاهی به اندازه تصویر احمدشاه مورد استفاده قالیبافان قرار نگرفته است. این قالیچه در یک مجموعه خصوصی نگهداری می شود.