محسن خان شاهرخی

تولد: 1207 - کرمان / وفات : 1289 - کرمان

نسل بزرگ طراحان و نقاشان قالی کرمان با محسن خان آغاز می شود. وی تا سال 1315(ه.ق) در کار نقاشی مینیاتور و قلمدان و ورق آس بود و در این سال ها یکی از نقشه ها ی قالی کرمان را پدید آورد. از طرح های محسن خان نقاش می توان به طرح قالی پته در اندازه های 5/2 * 5/3 متر 140 جفت متعلق به اوایل قرن سیزدهم اشاره کرد.متاسفانه امروزه نشانی از طرح های اصیل قالی کرمان که توسط محسن خان شاهرخی ابداع شده در دست نیست. تصویر مقابل، نقش بته جقه ای کار محسن خان نقاش، نشان دهنده شیوه تبدیل نقش شال ترمه به نقش قالی که رنگ هر گره به سبک نقطه زنی نقطه چین شده و جدول بندی آن کار دست است.

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه