گوشواره طلا با لعل و مروارید

این گوشواره متعلق به دوره اشکانی می باشد و امروزه در موزه هنر کلیولند نگهداری می شود

مرجع