احمدشاه قاجار

طراح این فرش، حسن خان شاهرخی است  و توسط محمدبن جعفر در کرمان بافته شده است.

با توجه به کتیبه ها و تصویر احمد شاه به نظر می رسد که این فرش در فاصله سال های 1295 تا 1300 بافته شده است. عبارت « السلطان احمدشاه قاجار » در بالای فرش به صورت برجسته بافته شده.طرح متن فرش که تصویر احمدشاه را احاطه کرده است ترکیبی هماهنگ از 16 پرنده و بیش از 50 بته جقه است.