کارگران قالیباف در کنار قالی دست بافت خود

تعدادی از کارگران جهت نشان دادن اندازه ی قالی، در بالای قالی ایستاده اند.