تُنگ دسته‌گربه‌ای

این تنگ آب‌خوری برنزی متعلق به اوایل دوره اسلامی در ایران می باشد. طرح روی این ظرف از نوع نقوش گیاهی انتزاعی است. دسته تنگ، یک گربه وحشی است که دستانش بر روی لبه تنگ و پاهایش بر روی بدنه تنگ قرار دارد. بر روی بدنه ظرف و پایه آن طرح برگ گیاهان وجود دارد. طرح و سبک کار، تاثیر هنر ساسانی و اشکانی را بر هنر اسلامی در ادوار آغازین اسلام در ایران ثابت می‌کند.این اثر امروزه در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع