یکی از خان زادگان دوره قاجار

استفاده از قالی کرمان به عنوان پس زمینه ی عکس، و به دست گرفتن اسلحه - به عنوان ژست و نماد نزدیکی به حکومت - از نکات قابل توجه این عکس است.