بزم شبانه

این نگاره عصر صفوی به «محمدقاسم مصور تبریزی» نسبت داده می شود. در این نقاشی یک شاهزاده صفوی در حال میگساری شبانه با نوازندگان در فضای باز به تصویر کشیده شده است. دقت ویژه نگارگر به اثر خطوط و مرزها و بالاتنه خز شاهزاده برتری او را با دیگر حاضرین به خوبی نمایان کرده است. هرچند نگارگران دوره صفوی به خلق آلبوم های نقاشی گرایش بیشتری داشتند اما به نظر می رسد که این نگاره مستقل بوده و به دفتری تعلق ندارد. همچنین احتمال داده می شود که شاهزاده نقش شده در این اثر شاه عباس صفوی دوم باشد که در سال های پایانی عمر محمد قاسم بر تخت پادشاهی نشست. این اثر در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

مرجع