مهمانی شاه، شاهزادگان و درباریان ایرانی در قصر

این نگاره عصر صفوی که برگی جدا شده از یک نسخه خطی است، ابعادی در حدود 30*22 سانتیمتر دارد و با جوهر، آبرنگ مات و آب طلا نگاشته شده است. این اثر در موزه هنر هاروارد نگهداری می شود.

مرجع