هزیمت قشون هند از برابر جنگجویان آهنی اسکندر

مکتب تبریز، دوره ایلخانی

این نگاره با ابعادی در حدود 27*28 سانتیمتر  و با جوهر، آبرنگ مات و آب طلا و نقره نگاشته شده است. این اثر در موزه هنر هاروارد نگهداری می شود.

مرجع