عکسی تاریخی از نسل اول طراحان و نقاشان قالی کرمان

نفر نشسته احتمالا محسن خان شاهرخی طراح و نقاش برجسته قالی کرمان

تهیه و تدوین: مجتبی یزدانپناه