طهمورث دیوان را شکست می دهد

برگی از شاهنامه شاه طهماسبی

طهمورث پسر هوشنگ کارهای نیک پدر را دنبال کرد، فنون پرورش حیوانات، بافندگی و دیگر هنرهای زندگی را بهبود بخشید. بزرگترین کردار طهمورث شکست اهریمن و دیوان بود. هنگامیکه آنان وعده دادند که هنری تازه و سودمند به وی بیاموزند از سر جان آن ها گذشت.این هنر، فن نوشتن بود.دیوان زبانها، و خطوط گوناگون تفرقه برانگیزی چون یونانی و عربی و پارسی و پهلوی و سغدی و چینی به طهمورث بیاموختند.