لیوان شیشه ای هزار ساله

منطقه جفرافیایی کشف شده: نیشابور

محل نگهداری: موزه متروپولیتین