انگشتر عقیق دوره اشکانی

این انگشتر عقیق با نقش طاووس متعلق به دوره اشکانی می باشد و در موزه هنر کلیولند نگهداری می شود.

مرجع