پرتره فتحعلیشاه قاجار در لباس رسمی

این تابلو هدیه‌ای است از سوی فتحعلی‌شاه به تزار وقت روسیه . در این اثر فتحعلی‌شاه لباس ابریشمین زرد رنگ بر تن دارد. تاج کیانی بر سر گذاشته است. در دست راستش عصای سلیمان را ، با نشان هدهد، گرفته است. بر روی تاجش پرهای سیاه (نمادی از ارزش های سلطنتی) نصب شده است و بازوهایش با مروارید و الماس مزین اند.این اثر در موزه هرمیتاژ نگهداری می شود.

مرجع