محله های قدیمی کرمان

محله های قدیم کرمانوجود بیش از سی محله در شهر کرمان از قدمت و سابقه کهن این شهر کویری حکایت می کند که نام برخی از آنها عبارتند از: 1 -محله شهر 2 -محله شاه عادل 3 -محله قبه سبز 4 -محله علویان 5 -محله خواجه خضر 6 -محله یهودی ها 7 -محله دولتخانه 8 -محله گودال خشت مال ها 9 -محله گلبازخان 10- محله بازار شاه 11- محله میدان قلعه 12- محله چهار سو کهنه 13 -محله مسجد ملک 15- گبر محله 16- محله دروازه ریگ آباد 17- محله قلعه محمود

نام بیشتر این محله ها برگرفته از نام اماکن و آثار مطرح در هر محله ، شخصیت های دینی ، گروه ها و اقلیت ها ، حکام و پهلوانان است برای مثال حضور زردشتیان یهودیان ، محله های گبری و یهودی و یا گبازخان نام پلوان و سردار جیرفتی بوده که ظاهرا در این محل سکونت داشته است . همچنین محله میدان قلعه به دلیل همجوار بود با قلعه محمود از زمان افغانها به این نام خوانده شده است . ساکنین این محله به ماجراجویی و بی باکی شهرت داشته اند . در محله بازار شاه بیشتر خانواده های اصیل کرمانی زندگی می کردند.

از محله های معروف دیگر کرمان می توان محله زریسف و کوچه ماهانی را نام برد.