بانوان سرزمین رنگ ها و نغمه ها"كرمان"

بانوان سرزمین رنگ ها و نغمه ها"كرمان"

همگام با ديگر فعالان درعصرانه گردشگري استان كرمان

 همزمان با يازدهمين نمايشگاه گردشگري تهران

 زمان: سه شنبه، ٣بهمن؛ سالن خليج فارس

ساعت١٤/٣٠ الی ۱۶/۳۰