فرش جعفری

آدرس: کرمان، خیابان فلسطین، نبش کوچه شماره 11