فرش بقایی

آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، حد فاصل کوچه 9 و 11