فرش یظهری

آدرس: کرمان، خیابان شهید باهنر، روبروی بانک صادرات

شماره تماس: 3121984