فرش روح الهی

آدرس: کرمان، خیابان امام، روبروی بانک سپه