فرش محمدخانی

آدرس: کرمان، خیابان قرنی، جنب تامین اجتماعی شعبه 2