فرش ابوالهادی

آدرس: کرمان، خیابان بهشتی 2، روبروی چاپ سینا